Українське мовне питання та його вирішення

Contact Us

Українське мовне питання та його вирішення

З моменту здобуття Україною незалежності мовна тема є предметом запеклих суперечок і політичних спекуляцій. Влада постійно коливається між тотальної українізацією і наданням російській статусу другої державної. Інтернет в умовах інформаційної війни переповнений публікаціями з явно пропагандистським характером, які обґрунтовують односторонній погляд на проблему без урахування альтернативних точок зору. Якщо розглядати тільки крайні позиції, ситуація виглядає так. Одні стверджують, що українська мова є діалектом російської, або взагалі штучною мовою, створеною на основі малоросійського наріччя, розведеного полонізмами та германізмами. Інші доводять, що українська мова мало не найдавніша в світі, що нею говорили в Київській Русі і від неї пішли інші слов’янські мови, окрім російської, яка є сумішшю церковнослов’янської і фінно-угорських говорів.

Правду, як завжди, слід шукати десь посередині, спираючись на письмові свідчення і наукові факти. Але складність полягає в тому, що єдиної думки з цього питання немає і в науці. Як правило, російські вчені дотримуються гіпотези А. Шахматова про одночасну появу російської, української і білоруської мов в результаті розпаду давньоруської мови в XIV столітті, а українські вчені відносять зародження української мови до VI століття і виводять її безпосередньо з праслов’янської. Викликають дискусії навіть родинні зв’язки між мовами слов’янської групи. Так, згідно зі списком Сводеша для слов’янських мов, українська мова найближча до білоруської (190 відповідностей з 207), російської (172 з 207) і польської (169 з 207). Однак за версією українського лінгвіста К.М. Тищенко, українська мова має 84% загальної лексики з білоруською, 70% – з польською, 68% – зі словацькою та сербською і тільки 62% – з російською. А за кількістю спільних рис з українською в фонетиці і граматиці К.М. Тищенко ставить російську мову (11 рис) лише на 13-е місце після білоруської (29), верхньолужицької (29), нижньолужицької (27), чеської (23), словацької (23), польської (22), хорватської (21), болгарської (21), сербської (20), македонської (20), полабської (19) і словенської (18).

На наш погляд, причиною згаданих суперечностей є відсутність чіткої межі між окремою мовою і діалектом, а також часте зневажання відмінностей між мовою народною і мовою літературною. Ми звикли розглядати мову як єдине ціле, в прив’язці до обмеженої території і її населення. Це справедливо по відношенню до літературної мови, прийнятої за офіційну в тій чи іншій державі. Більшість людей, що живуть в містах, розмовляють саме такою мовою. Вона уніфікована і відносно стабільна завдяки системі освіти, яка коректує відхилення у вимові і написанні. Але є ще й мова народна, якою говорять жителі села. Вона може відрізнятися навіть в двох сусідніх селах, не кажучи вже про різні області і країни. В такому випадку ми згадуємо про діалекти (наріччя), яких у однієї мови можуть бути десятки. Діалекти прийнято розбивати територіально, як на наведеній нижче карті. Насправді все набагато складніше, оскільки діалекти складаються з окремих говірок, а ті ще й постійно мігрують разом з їх носіями.

По суті будь-яка мова розвивається з діалекту іншої мови, яка їй передує. І тут виникає ключове питання: з якого моменту діалект стає окремою мовою? Відповідь можна знайти в чудовій статті В.І. Даля «О наречиях русского языка», включеної в перший том «Толкового словаря живого великорусского языка» видання 1880 року (який можна завантажити у нас на сайті в розділі «Література»). Цю статтю не прийнято згадувати в російськомовному середовищі, оскільки в ній переважання московського наріччя над іншими розглядається як історична випадковість, а малоросійська мова до діалектів великоросійської не відноситься. Ось посилання на детальний розбір уривків зі статті: https://dralexandra.livejournal.com/220588.html

Відзначимо тут лише найважливіші моменти. Перше, що кидається в очі при вивченні словника Даля – величезна кількість слів, які ще недавно вживалися в різних регіонах Росії, але зараз практично забуті. Друге – значна частина цих слів збереглася в сучасних українській і білоруській мовах. Особливо примітна схожість североруського і українського (малоросійського) діалектів. Сам Даль пояснює це походженням північного наріччя безпосередньо з південного, тобто споконвічної мови Київської Русі, а володимирське, рязанське і московське наріччя він вважає більш пізніми, які зазнали значного фіно-угорського впливу. Ну і головне, що Даль називає ключовою ознакою самостійної мови наявність власної граматики і писемності. Отже, якщо брати цей підхід за основу, діалект стає окремою мовою лише тоді, коли на ньому починають писати відповідно до розроблених літературних норм. Як правило, створення і підтримка літературної мови неможливі без участі держави, тому не можна не погодитися з відомим висловом Макса Вайнрайха: «Мова – це діалект з армією і флотом». До того ж в давнину слова «мова» і «народ» були синонімами, адже одне без іншого існувати не може.

Якщо називати мовою тільки письмову мова, можна прийти до несподіваних висновків. Так, до початку XVIII століття не існувало ні російської, ні української мов. Офіційною мовою княжої Русі і згодом Московського царства був церковнослов’янська, створена в IX столітті на основі південнослов’янських діалектів (т.зв. староболгарської мови) і прийнята на Русі разом з християнством. Нею були написані літописи, церковні тексти та інші збережені до наших днів твори. Про народну мову тих часів відомо дуже мало, хоча деякі дослідники знаходять в «Слові о полку Ігоревім» і в новгородських берестяних грамотах низку ознак, характерних для сучасної української. Але ми знаємо, що княжий рід русів об’єднав під своєю владою безліч розрізнених слов’янських племен (полян, сіверян, древлян, словен, кривичів, уличів, радимичів, волинян, тиверців та білих хорватів), кожне з яких, ймовірно, говорило на своєму діалекті  праслов’янської мови, яка розпалася ще в VI столітті.

У XIV столітті руські землі поділили між собою Московське царство і Велике князівство Литовське. Наступні 300 років північно-східне, південне і західне наріччя давньоруської мови розвивалися у відносній ізоляції. В цей період вже можна говорити про утворення окремої мови, яку в Україні називають староукраїнською, в Білорусі – старобілоруською, а в Росії – західноруською. Офіційно вона називалася «простою» або «руською» мовою – на противагу літературній старослов’янській мові православної церкви. Видавалися навіть словники на кшталт «Лексиса» Лаврентія Зизанія і «Лексикону славеноросского» Памви Беранди (1627), які перекладали з церковної мови на просту народну. «Руська» мова використовувалася в діловодстві Великого князівства Литовського поряд з литовською та польською, нею ж складалися всі документи утвореної в XVII столітті Гетьманської держави Богдана Хмельницького. Але починаючи з 1654 року українські землі стали по черзі входити до складу Московського царства, яке розглядало староукраїнську мову як ополячену російську. В результаті літературна мова по всій Росії була уніфікована, а народні говори об’єднали в три діалекти: великоруський, білоруський і малоруський.

Вивчаючи історію російської мови, важко не помітити тенденції до її спрощення і деградації. Цей процес почався ще в давньоруський період (X-XII ст) з падіння закону відкритого складу, спровокованого введенням церковнослов’янської мови. Потім зникли носові (юс великий ѫ і юс малий ѧ) і редуковані (ъ і ь) голосні, дифтонги оу і ять (ѣ), відмінювання в двоїні і кличний відмінок. І сьогодні вже мало хто пам’ятає, що в давньоруській мові було чотири форми минулого часу дієслів і дві форми майбутнього. Наприклад, всі відмінювання дієслова «нести» виглядали наступним чином:

Сучасна російська мова з’явилася на початку XVIII століття в результаті реформи Петра I, закріпленої в 1755 р в «Російській граматиці» Ломоносова. Основою для цієї мови послужило «акающее» московське наріччя, кількість букв скоротилася з 44-х до 33-х, був прийнятий так званий «цивільний» шрифт і арабські цифри. У XVIII-XIX ст. багато російських слів замінялися французькими і німецькими, в XX в. – англійськими. Останньою значною зміною в орфографії стала реформа 1918 р., яка скасувала літери і, ѣ, ѳ і ѵ. Всі ці нововведення стосувалися і малоросійської мови, оскільки алфавіт і граматика були єдиними. Але вийшло так, що в українській збереглося більше архаїчних ознак, ніж в російській та інших слов’янських мовах. Можливо, тому що українська літературна мова створювався на початку XIX ст. на базі народного середньонаддніпрянського говору, який був набагато ближче до споконвічної руської мови, ніж говір московський. Ось ті фонетичні та морфологічні риси, які характерні для української і старослов’янської, але відсутні або перекручені в російській:

 1. Інфінітиви дієслів на -ти: жити, читати.
 2. Збереження кличного відмінка: брате!, сину!
 3. Закінчення іменників середнього роду типу щеня, теля.
 4. М’яке кінцеве ц: палець, кінець.
 5. Закінчення орудного відмінка -ою, -ею без скорочення їх в -oй, -eй: водою, землею.
 6. Збереження т.зв. давноминулого часу дієслів (плюсквамперфекту): купував був.
 7. Наявність двох форм майбутнього часу: синтетичної (ходитиму) і аналітичної (буду ходити).

Також в українській, на відміну від російської, немає «акання», заміни приголосних ц, з, с в формах відмінювання на к, г, х (на руці, на нозі), переходу ги, ки, хи в гі, кі, хі та ін. Безумовно, в ній є і свої особливості, що віддаляють її від старослов’янської. Наприклад, букви ѣ і о часто переходять в i (сніг, сіль), буква і – в и (милий), а замість л іноді вживається в (вовк, повний, знав). Однак всі ці характеристики не істотні. Набагато важливіші відмінності в лексиці, оскільки закладені в словах смисли багато в чому визначають менталітет, культуру і світогляд народу. На цю тему в мережі є багато публікацій з «доказами», що російська (або українська) мова не належить до слов’янських. Як правило, в таких «дослідженнях» російська і українська порівнюються з польською, чеською, болгарською, сербською та іншими слов’янськими мовами, але слова беруться навмання, нерідко взагалі запозичені, без урахування етимології і синонімів. Ми провели власний аналіз, щоб дізнатися, в якій мові збереглося більше споконвічно слов’янською лексики. В нашу таблицю включені слова зі старослов’янської (написані кирилицею) і праслов’янської (написані латиницею) мов, які майже без змін перейшли в сучасну українську, але зникли або перекручені в сучасній російській. Запозичення з західнослов’янських мов (польської, словацької та ін.) наводяться тільки тоді, коли вони мають праслов’янські корені і їх зміст можна відтворити на основі руської лексики.

В принципі, аналогічну таблицю можна скласти і для російської мови – в ній теж є багато слов’янської лексики, витісненої в українській словами іноземного походження. Крім того, в українців є тенденція спотворювати або замінювати деякі слова, щоб мова відрізнялася від російської, навіть якщо це слова споконвічно українські. Більшість так званих «русизмів» можна знайти в словниках української мови як діалектні слова. І навпаки, більша частина слів з нашої таблиці, які зараз сприймаються як чисто українські, є в словнику Даля. У XIX столітті вони вживалися по всій території Російській імперії, і навіть сьогодні їх ще можна почути в російській глибинці. Таким чином, ми бачимо свідоме урізання слов’янської лексики в сучасних літературних мовах з метою зробити їх несхожими одна на одну.

З усього вищевикладеного можна зробити такі висновки:

 • Усна, «народна» мова завжди багатша і різноманітніша мови писемної, літературної.
 • Якщо розглядати російську та українську мови в сукупності діалектів і застарілої лексики, між ними виявляється набагато менше відмінностей, ніж між відповідними літературними мовами.
 • Всі слов’янські мови до переведення їх в літературну форму були діалектами єдиної старослов’янської мови.
 • Першою записаною слов’янською мовою була церковнослов’янська, прийнята на Русі разом з християнством, яка служила літературною мовою Московського царства до початку XVIII століття.
 • «Народна» давньоруська мова відрізнялася від церковнослов’янської, але була набагато ближче до неї, ніж сучасна літературна російська.
 • Першою письмовою формою цієї мови була народна «руська» мова, прийнята в Великому князівстві Литовському в XIV в. Від неї походять сучасні українська та білоруська мови.
 • У сучасній українській мові збереглося більше споконвічно слов’янською лексики і граматичних особливостей старослов’янської мови, ніж в сучасній російській. Частково це пояснює, чому українці краще розуміють російську, ніж росіяни – українську.

Тепер перейдемо власне до вирішення мовного питання. Для цього повернемося до лінгвістичної карти Східної Європи, наведеної на початку статті. Там на території Росії російська мова розділена на безліч регіональних діалектів, а на південному сході України вона вказана недиференційовано: «русский язык». Насправді в Україні є своє наріччя російської мови, яке В. Даль називав новоросійським. Крім того, в центральних, східних і південних областях існує суміш цього наріччя з літературною українською – так званий «суржик». Саме тут, на перетині кількох мовних просторів, народна мова відрізняється найбільшою різноманітністю. Отже, ми маємо ідеальну платформу для розробки нової версії руської мови.

У липні 2019 році американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер виступив з пропозицією створити в Україні Державний інститут руської мови. За його словами, політика українізації зміцнює монополію Росії на руську мову і дає привід звинувачувати Україну в порушенні прав російськомовних громадян. Україна повинна мати власні стандарти, правила і словники руської мови, оскільки українська руська відрізняється від російської не менше, ніж американська англійська – від британської. Дійсно, взяти під контроль російськомовну інформаційну середу і оголосити руську в Україні окремим діалектом буде набагато простіше, ніж змусити все населення говорити українською.

Сто років тому територія України складалася з російськомовних міст і україномовних сіл. В процесі урбанізації жителі сіл приносили з собою народні говірки, які поступово витісняли літературну мову корінних городян. У 1921 р на Х з’їзді РКП (б) «найлютіший ворог» українського народу товариш Сталін заявив:

«…Недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская национальность – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская национальность существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы».

Про це писав і знаменитий руський лінгвіст А. Потебня:

«Мы замечаем в нашем письменном языке изменения, которые называют «победами» народного языка над ненародной частью книжного. Стало быть, книжный язык борется с народным и последний одолевает. Сочувствие наше должно быть на стороне победителя, потому что «наши местные говоры образованы правильнее, вернее и проще, чем наш письменный жаргон» (В. Даль). Отсюда заключаем, что дело идет к окончательному вытеснению письменного языка народным.

Народным, но каким? Народных говоров много, а письменный язык предполагается один, по крайней мере, в видах объединения умственной деятельности всего народа, один главный. Следовательно, один язык, образованный из народных говоров, существенный признак коих есть дробность, будет, так сказать, вытяжкой из них, стало быть не им самим, не языком народным в том смысле как народны нынешние русские говоры, а чем-то другим. – Чем же?»

Відповідь на це питання і стане вирішенням української мовної дилеми. Зараз в Україні склалася двомовність: основна маса населення користується українською лише в ділових цілях, а в побуті воліє спілкуватися російською або «суржиком». Ситуація прямо протилежна тій, що була в Радянському союзі, адже по суті ми просто змінили насильницьку русифікацію насильницькою українізацією. Насправді ні літературна російська, ні літературна українська не зможуть зайняти домінуюче становище, тому що вони не резонують з колективним безсвідомим. Переможе в результаті та мова, яка буде ближче до народного наріччя. В інтересах України, щоб цією мовою виявився український діалект руської мови, тому для його стандартизації потрібно вжити всіх необхідних заходів. «Народна» мета-мова повинна відповідати наступним вимогам:

– включати в себе всю споконвічно слов’янську лексику, яка вийшла з ужитку в російській, але збереглася в українській, і навпаки;

– відповідати глибинного змісту слов’янської азбуки;

– висловлювати ключові поняття і принципи (архетипи), записані в польовому геномі;

– бути зручною у використанні, простою і в той же час глибокою;

– бути зрозумілою як руським, так і українцям;

– містити іноземні слова лише в тому випадку, коли вони не мають слов’янських аналогів.

Мова йде не про повернення до старослов’янського мови, а про її переосмислення з урахуванням сучасних наукових знань в області психолінгвістики. Коли ми збагатимо академічну мову інтелектуальної еліти живою лексикою народних говорів, ми зробимо величезний крок до досягнення внутрішньої єдності – встановлення зв’язку свідомості (розуму) з підсвідомістю (душею). Як наслідок, ми станемо краще розуміти один одного, що приведе нас до єдності зовнішньої – духовного зближення слов’янських народів. Так у нас з’явиться реальна альтернатива «русскому миру» і європейської інтеграції. Зрештою, якщо Україна візьме на себе місію відродження руської мови і культури, це буде її головний козир в інформаційному протистоянні з РФ.

Поширити

Admin

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *